ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Stypendia i pomoc materialna

Dobry StartProgram „Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

 


Stypendium "obiadowe":

 

O stypendium obiadowe może ubiegać się:

Każdy uczeń – o ile spełnia dwa warunki:

  • jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej;
  • jest członkiem rodziny, w której łączny średni miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 1000 PLNDzwonka

Wnioski: do 5 października 2018


Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

 Zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2004 roku – o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 281 poz.2781 kierując się dobrem uczniów i chcąc niwelować różnice w dostępie do edukacji oraz chcąc umożliwić wyrównany dostęp do edukacji informujemy i zachęcamy do korzystania z pomocy materialnej (rzeczowej).

            Jeśli Twoja rodzina znajduje się z trudnej sytuacji (z powodu np.: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroba, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe) istnieje możliwość złożenia wniosku o zasiłek losowy lub stypendium szkolne.

 Szczegółowe informacje dotyczące warunków, które muszą być spełnione oraz wzór wraz z instrukcją wniosków dostępne są na stronie

więcej ....


Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

 Uczniowie mogą również ubiegać się o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, które jest adresowane do zdolnej i zaangażowanej lecz ubogiej młodzieży.

 Informacje na stronie Biura Edukacji, oraz na stronie  www.stypendiajp2.pl

 Nagrodą za sukcesy naukowe jest stypendium edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce – informacje na stronie Biura Edukacji

więcej ...

 


"Wyprawka szkolna"

(dla uczniów z orzeczeniem)

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w sekretariacie szkoły w terminie jaki zostanie podany w rozporządzeniu.

Więcej przekażemy po opublikowaniu rozporządzenia.

                                                                                                                                         Informacja z dn. 20.08.2018
 

 


Stypendium "Posiłek dla ucznia"

Dofinansowanie obiadów szkolnych dotyczy uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub szczególnej sytuacji życiowej.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej uzasadniające brak dofinansowania obiadów szkolnych z budżetu OPS oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów.
Wniosek do pobrania ze strony szkoły.
Wypełniony wniosek wraz wymaganymi załącznikami należy jak najszybciej złożyć w sekretariacie szkoły (najpóźniej do 20.09.2013r. lub w szczególnych sytuacjach losowych w trakcie trwania roku szkolnego).
Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 455795
© 2010 Jedynka.org