ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; (22) 839-48-13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Ogłoszenia Dyrektora I LO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula Informacyjna

Na podstawie Art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych [RODO] informujemy, że Administratorem danych osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym z siedzibą w Warszawie przy ul. Felińskiego 15, jest Dyrektor Liceum, który przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Gromadzone dane przetwarzane są na podstawie art. art. 6. ust.1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g RODO i w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawy o Systemie Informacji Oświatowej. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celów oraz zgodnie z prawem.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w I Liceum przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Administrator może przekazywać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie prawa i w granicach przepisów lub udzielonego upoważnienia.

Administrator danych – Andrzej Jan Wyrozembski – dyrektor@jedynka.org

Inspektor Ochrony Danych – Małgorzata Meissner – iodo@jedynka.org

 


PODRĘCZNIKI NA ROK 2018/19

 

(zobacz)

 


 

 

GODZINA DYREKTORSKA

 
Co oznacza w planie lekcji „godzina dyrektorska”? W Polsce szkołom publicznym przypisane są różne zadania związane z rozwojem i wspieraniem uczniów. Większość z nich opisana jest w tzw. podstawie programowej kształcenia ogólnego i przypisana do konkretnych przedmiotów, natomiast część jest sformułowana w sposób ogólny lub wynika z przepisów szczegółowych. Rozporządzenie o ramowych planach nauczania w szkołach publicznych nie przypisuje specjalnie wyznaczonego czasu na realizację tych zdań. Nie powinny one jednak odbywać się zamiast lekcji konkretnych przedmiotów. Aby umożliwić właściwą organizację tych zdań szkoły, a także możliwość realizowania działań z inicjatywy rady rodziców, organu prowadzącego i samorządu szkolnego wprowadzamy „godzinę dyrektorską”.


To czas, kiedy będą mogły odbywać się zajęcia, spotkania, szkolenia, to czas na realizację projektów międzyklasowych lub międzyszkolnych, zajęcia związane z szeroko pojętą edukacją zdrowotną i prawną itp.


To nie będzie normalna typowa lekcja. O tym, czy w danym tygodniu klasa będzie miała w tym czasie zajęcia i czy będą one dla uczniów obowiązkowe czy fakultatywne informacja będzie przekazywana z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym. Jeśli będzie informacja, że w danym tygodniu klasa nie ma „godziny dyrektorskiej”, uczniowie mają wolne (wychodzą wcześniej lub później przychodzą).

AJW. (3.09.2016)


INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH 

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 324699
© 2010 Jedynka.org