ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org

Zobacz życie szkoły na Facebooku        Statut Liceum       Plan Lekcji

Bibliografia

Zasady sporządzania opisu bibliograficznego 

 

Bibliografia załącznikowa- uporządkowany wykaz dokumentów (książek, czasopism, artykułów, publikacji z Internetu itp.), które autor wykorzystał przy pisaniu utworu lub które poleca czytelnikowi jako związane z tematem pracy.

Bibliografia podmiotu to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne. 

Bibliografia przedmiotu to pozycje krytyczno – literackie, które posłużyły Wam do opracowania tematu. Literatury przedmiotu nie interpretujecie, tylko uzasadniacie nią swoje tezy wysnute z interpretacji dzieł.

Opis bibliograficzny szczegółowy opis dzieła, wykonany według ściśle określonych zasad, uwzględniający formalno – wydawnicze elementy dzieła zaczerpnięte przeważnie z karty tytułowej. Zasady opisu bibliograficznego dokumentów ustała norma PN – ISO: 2002 „Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura”. W przypadku wykorzystania w pracy naukowej dokumentu elektronicznego stosuje się normę PN – ISO – 2: 1999 „Informacja i dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Dokumenty elektroniczne i ich części”.

Zapamiętaj !

- Informacji na temat książki szukaj na stronie tytułowej i jej odwrocie.

-Tytuł książki podajemy bez cudzysłowu, najlepiej pisać go kursywą (pochyloną czcionką).

-W opisie bibliograficznym w cudzysłowie umieszczamy tylko tytuł czasopisma.

-Znaki przestankowe ; : . , - / [  ] stosuj konsekwentnie po każdym kolejnym elemencie opisu.

-Opisy uporządkuj w kolejności alfabetycznej nazwisk autorów lub tytułu, w przypadku dzieła zbiorowego i kolejno      ponumeruj.

 

 

Przykłady opisów bibliograficznych różnych dokumentów:


Książka

Elementy opisu:

autor/autorzy, tytuł, podtytuł, kolejność wydania, nazwa wydawcy, miejsce wydania, rok wydania. 

Roszkowski W. Historia Polski 1914- 2001. Wyd. 9 rozszerz. PWN, Warszawa 2002.

 

Artykuł (rozdział, wstęp, posłowie, wiersz) w książkach jednotomowych

Elementy opisu:

autor/autorzy artykułu, tytuł artykułu, podtytuł artykułu, [W:] autor/autorzy całości, tytuł, podtytuł, kolejność wydania, wydawca, miejsce wydania, rok wydania, strony zajęte przez artykuł.

Adamczk Zdzisław. Wstęp [w:] Żeromski Stefan. Przedwiośnie. Ossolineum, Wrocław 1982, s. III-CVIII.

 

Praca  zbiorowa  (książka napisana przez więcej niż trzech autorów) 

Elementy opisu:

tytuł, podtytuł, redaktor, kolejność wydania, wydawca, miejsce wydania, rok wydania.

Kompendium wiedzy o ekologii. Red. Jan Strzałko i Teresa Mossor-Pietraszewska. Wyd. 2 popr. i uzup. PWN, Warszawa 2001.

  

Jeden tom książki wielotomowej

Elementy opisu:

autor/autorzy, tytuł całości, podtytuł, kolejność wydania, nr tomu, tytuł tomu (jeśli jest inny niż całości), wydawca, miejsce wydania, rok wydania.

Brandys Marian. Koniec świata szwoleżerów, T. 1: Czcigodni weterani. Iskry, Warszawa, 1972.

 

Jeden tom wielotomowej pracy zbiorowej

Elementy opisu:

tytuł, podtytuł, nr tomu, tytuł (jeśli jest inny niż całości), kolejność wydania. redaktor wydawca, miejsce wydania, rok wydania.

Poezja polska 1914-1939: antologia. Wyd. 3 poszerz., cz. 1.  Red. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak. Czytelnik, Warszawa 1984.

  

Rozdziały i fragmenty książki wielotomowej

Elementy opisu:

autor/autorzy rozdziału/fragmentu, tytuł, podtytuł [w:] autor/autorzy dokumentu macierzystego, tytuł dokumentu macierzystego, kolejność wydania, wydawca, miejsce wydania, rok wydania, lokalizacja rozdziału lub fragmentu w dokumencie macierzystym (nr rozdziału, tytuł rozdziału lub artykułu, strony).

Halliday David, Resnic Robert: Pola magnetyczne [w:] Dawid Halliday, Robert Resnic: Fizyka, T. 2. PWN, Warszawa 1996, s.178- 208.


  

 

Artykuł lub jego fragment w czasopiśmie

Elementy opisu:

autor/autorzy, tytuł artykułu, podtytuł, tytuł czasopisma, podtytuł, rok, nr czasopisma, nr stron zajęte przez artykuł.

Morawska Kamila. Zakochani w wielkich stołach. Uczta magnacka w dawnej Polsce. "Mówią wieki" 2004 nr 4, s.14- 20.

  

Recenzja lub jej fragment w czasopiśmie

Elementy opisu:

autor/autorzy recenzowanej książki, tytuł recenzowanej książki, podtytuł recenzowanej książki, miejsce wydania recenzowanej książki, rok wydania recenzowanej książki, autor/autorzy recenzji, tytuł recenzji, podtytuł recenzji, tytuł czasopisma, podtytuł, rok, nr czasopisma, nr stron zajęte przez rezenzję.

Dybowska Alicja. Zygmunt August. Lublin 2003. Rec. Kąkolewski Igor: Król i człowiek. "Mówią wieki" 2004 nr 4, s.58.

  

Wywiad w czasopiśmie

Elementy opisu:

nazwisko i imię osoby, z którą przeprowadzono wywiad, tytuł wywiadu, autor wywiadu, tytuł czasopisma, podtytuł, rok, nr czasopisma, nr stron zajęte przez wywiad.

Kieślowski Krzysztof. Ciągle poszukuję. Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn. „Polityka” 1992 nr 50, s. 12.

 

Książka na CD-ROM

Elementy opisu:

autor/autorzy, tytuł, podtytuł, typ nośnika, kolejność wydania, wydawca, miejsce wydania, rok wydania.

Kopaliński Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM].  PRO-media CD, Łódź 1998. 

  

Rozdziały i fragmenty książki na CD-ROM

Elementy opisu:

autor/autorzy rozdziału/fragmentu, tytuł i podtytuł rozdziału/fragmentu, typ nośnika, [w:] autor/autorzy dokumentu macierzystego, tytuł i podtytuł dokumentu macierzystego, kolejność wydania, wydawca, miejsce wydania, rok wydania, lokalizacja w dokumencie macierzystym (np. numer części, strony, akapitu lub dowolne oznaczenie specyficzne dla dokumentu macierzystego).

Kopaliński Władysław.Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych. [w:] Tegoż: Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego [CD-ROM]. Wersja 1.00.000. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. 

 

Artykuł lub jego fragment z czasopisma na CD-ROM

Elementy opisu:

autor/ autorzy artykułu, tytuł artykułu, podtytuł, typ nośnika, kolejność wydania, oznaczenie zeszytu (data, numer), data aktualizacji, lokalizacja w dokumencie macierzystym (np. nr części, strony, akapitu lub dowolne oznaczenia specyficzne dla dokumentu macierzystego).

Acerboni Giovanni. Zaskakujący i zabawny. „Multimedialny rocznik ‘ 98 Wiedzy i Życia” [CD-ROM], 1998 nr 4, Ścieżka dostępu: Artykuły – Po autorachNagrody Nobla.Dotyczy Dario Fo.

 

Wiersz dostępny w Internecie

Elementy opisu:

autor/autorzy wiersza, tytuł wiersza, podtytuł, [w:] opis dokumentu macierzystego: autor/autorzy, tytuł, podtytuł, typ nośnika, kolejność wydania, wydawca, miejsce wydania, rok wydania, data aktualizacji, data dostępu, numeracja w dokumencie macierzystym (nr rekordu, pozycji, akcesji), lokalizacja w dokumencie macierzystym (np. numer części, strony, ekranu, akapitu lub dowolne oznaczenia specyficzne dla dokumentu macierzystego itp.), uwagi, warunki dostępu (adres internetowy).

Herbert Zbigniew. Stary Prometeusz. [w:] Tenże, Wiersze [online], Serwis poetycki [dostęp 4 stycznia 2008]. Dostępny w Internecie : .

 

Film na DVD/CD

Elementy opisu:

reżyser, tytuł filmu, podtytuł, typ nośnika, współtwórcy, producent, miejsce produkcji, rok produkcji, objętość (czas nagrania), seria, uwagi (np. gatunek filmu).

Wajda Andrzej (reż.) Popiół i diament [DVD], scen. Tenże, zdj. Jerzy Wójcik, muz. Jan Krenz, Michał Kleofas Ogiński (polonez), Mediaprofit Sp. z o.o., Warszawa 2006, 97 min.

 

Reprodukcja obrazu (rzeźby, dzieła architektury) w książce

Opis analogiczny jak w przypadku opisu rozdziału z książki: 

autor dzieła, tytuł lub określenie tematu dzieła, jeśli brak tytułu, podtytuł, [w:] opis dokumentu macierzystego: autor/autorzy, tytuł, podtytuł, kolejność wydania, wydawca, miejsce wydania, rok, lokalizacja ilustracji w dokumencie macierzystym (nr tomu, części, strony, tablicy).

Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [w:] Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. Ossolinem, Wrocław 1986, il. kolor., nr  XLVI.

 

Nagrania dźwiękowe jednoczęściowe

Elementy opisu:

autor/autorzy (kompozytor, autor tekstu, wykonawca), tytuł, podtytuł (gatunek, forma muzyczna, nr opusu itp.), współtwórcy (wykonawca, autor słów, reżyser itp.), kolejność wydania, , producent, miejsce produkcjii, nr nadany przez producenta, rok produkcji, objętość (czas nagrania), seria, uwagi.

Grieg Edward: Peer Gynt z czasów Holberga, Philharmonia Slavonica, [Dry] Alberto Lizzio, [b.m], Taurus, T-023, [b.r.], 48`07.

 

Nagrania dźwiękowe jednoczęściowe – pojedyncze utwory

Elementy opisu:

autor/autorzy, tytuł utworu, podtytuł utworu (gatunek, forma muzyczna, nr opusu itp.), [w:] opis dokumentu macierzystego: autor/autorzy, tytuł, podtytuł (gatunek, forma muzyczna, nr opusu itp.), kolejność wydania, producent, miejsce produkcji, nr nadany przez producenta, rok produkcji, lokalizacja utworu w dokumencie macierzystym (strona kasety lub płyty, kolejność utworu)

Grieg Edward: Pieśń Solveigi [w:] Tenże: Peer Gynt z czasów Holberga, [b.m.], Taurus, T-023, [b.r], s. B2.

 

 Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 417838
© 2010 Jedynka.org