ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org

Zobacz życie szkoły na Facebooku        Statut Liceum       Plan Lekcji

Regulaminy

Regulamin Biblioteki - Szkolnego Centrum Informacji

Szkolne Centrum Informacji łączy elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej. System tworzą: Biblioteka z wypożyczalnią i częścią magazynową, Czytelnia zbiorów tradycyjnych oraz Czytelnia multimedialna

 

Postanowienia ogólne

 1. Ze Szkolnego Centrum Informacji mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Godziny pracy podaje się do wiadomości czytelników poprzez wywieszenie odpowiedniego harmonogramu oraz podanie informacji na stronie internetowej Biblioteki.

3. W Szkolnym Centrum Informacji obowiązuje zachowanie ciszy i zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych.

4. Okrycia wierzchnie (płaszcze, kurtki) należy zostawić w szatni.

5. Nie wolno wnosić żadnych artykułów spożywczych.

6. Użytkownik może zostać wyproszony z Centrum w sytuacji, gdy jego postawa budzić będzie zastrzeżenia (niekulturalne zachowanie, przeszkadzanie w pracy innym użytkownikom).

 

Regulamin wypożyczalni

 1. Niezbędnym warunkiem wypożyczenia książek jest okazanie karty czytelnika (identyfikatora).

2. Czytelnicy mogą wypożyczyć pięć książek na jeden miesiąc.

3. Korzystający ze zbiorów mają obowiązek szanowania udostępnionych im materiałów i odpowiadają za wszelkie straty powstałe z ich winy.

4. Po upływie terminu zwrotu książki, czytelnik jest zobowiązany zgłosić się do nauczyciela bibliotekarza po prolongatę, czyli przedłużenie okresu wypożyczenia.

5. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu określonego regulaminem, biblioteka blokuje konto czytelnika.

6. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych książek czytelnik jest obowiązany odkupić je. Jeżeli odkupienie danego tytułu jest niemożliwe, należy odkupić inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.

7. Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego należy oddać wszystkie książki, czasopisma i multimedia wypożyczone z biblioteki.

8. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na wakacje. Warunkiem wypożyczenia książek na wakacje jest: zwrócenie w terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów do biblioteki. Termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu września.

9. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy) zobowiązani są do zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki.


Regulamin czytelni

1. Czytelnia jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli.

2. Z księgozbioru czytelni można korzystać wyłącznie na miejscu.

3. Czytelnik ma wolny dostęp do prasy bieżącej i numerów archiwalnych.

4. Czasopisma archiwalne można wypożyczać do domu.

5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi, a czasopisma odłożyć na miejsce.

6. Nauczyciel bibliotekarz służy czytelnikowi pomocą i doradztwem.

 

Regulamin czytelni multimedialnej
 

1. Pracą czytelni kieruje nauczyciel bibliotekarz – opiekun czytelni.

2. Pracę przy komputerze można rozpocząć po otrzymaniu zgody opiekuna czytelni i wskazaniu przez niego stanowiska pracy.

3. Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba (w wyjątkowych sytuacjach – dwie).

4. Stanowiska komputerowe w czytelni służą do wyszukiwania informacji w sieci Internet i w zainstalowanych programach multimedialnych  oraz do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece szkolnej.

 5. Pierwszeństwo do korzystania z komputerów bibliotecznych mają użytkownicy wykorzystujący komputery w celach edukacyjnych.

 6. Przed korzystaniem z komputera należy poinformować opiekuna czytelni o wszelkich nieprawidłowościach lub usterkach.

 7. Maksymalny czas pracy na stanowisku komputerowym – 45 minut.

 8. Niedozwolone jest:

 a. kopiowanie lub kasowanie zainstalowanego na komputerach oprogramowania;

 b. instalowanie własnych programów;

c. samowolne konfigurowanie sprzętu;

d. samodzielne dokonywanie połączeń technicznych (np.: manipulowanie sprzętem, przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy; manipulowanie przy gniazdkach, przewodach, wyłącznikach, itp.);

e. korzystanie ze stron internetowych zawierających treści niezgodne z przyjętymi normami społecznymi.

9. Czytelnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy. Jeżeli jest niepełnoletni, kosztami obarczeni zostają jego rodzice (prawni opiekunowie), jeżeli jest pełnoletni – kosztami naprawy zostaje obarczony  on sam.

10. Czytelnicy nieprzestrzegający niniejszego regulaminu mogą być czasowo pozbawieni prawa korzystania z czytelni multimedialnej.

 
Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 417840
© 2010 Jedynka.org