ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org

Zobacz życie szkoły na Facebooku        Statut Liceum       Plan Lekcji

Wychowanie Fizyczne

SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE PRZEDMIOTOWEJ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO !!! 

Rok szkolny 2020/21.

 

3235.jpg

 

NAUCZYCIELE WF:


Bożena Chlewicka

Tadeusz Czosnecki

Piotr Kaczmarczyk

Jolanta Krysińska

Wioleta Murawska

Alicja Wójcicka

Kamil Żewłakow
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie

 

 

 

 

 

Przedmiot: wychowanie fizyczne

Zakres: podstawowy

Szkoła: I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie

Etap edukacyjny: IV etap edukacyjny (szkoła ponadgimnazjalna) oraz III etap edukacyjne (po szkole podstawowej)

Obowiązujące dokumenty dotyczące oceniania:

 • Rozporządzenie MEN  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 • Ustawa Prawo Oświatowe
 • Statut I LO

 

Nauczyciele: 

Chlewicka Bożena

Czosnecki Tadeucz

Kaczmarczyk Piotr

Krysińska Jolanta

Murawska Wioleta

Wójcicka Alicja

Żewłakow Kamil


 

 

CELE PZO

   1. Dostarczanie zainteresowanym (uczniom, jego rodzicom lub opiekunom, dyrekcji szkoły) wszechstronnej i rzeczowej informacji o postępach, osiągnięciach, brakach i uzdolnieniach ucznia w zakresie nauki wychowania fizycznego.

   2. Wspieranie ucznia w jego dążeniu do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju fizycznego i pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, określonych w treściach kształcenia i wychowania fizycznego.

   3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

   4. Przekazywanie podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę i samodzielne podejmowanie działań służących udoskonaleniu wszystkich funkcji organizmu.

   5. Motywowanie ucznia do dalszej pracy w zakresie doskonalenia sprawności fizycznej.

   6. Informowanie nauczyciela o trafności doboru metod i sposobów nauczania i oceniania 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 

 

Organizacja pracy:

Wymiar godzin – 3 godz. w tygodniu

3x 45min- zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym, także w grupach koedukacyjnych.


 

I. Kryteria oceniania zostały oparte na określeniu komponentów składających się na ocenę śródroczną i końcoworoczną

 • Stopień opanowania wymagań podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie: sprawności motorycznej, poziomu umiejętności ruchowych i poziomu wiadomości na lekcji wychowania fizycznego
 • Uczestnictwo w obowiązkowych lekcjach wf
 • Przygotowanie do zajęć
 • Postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego
 • Społeczne zaangażowania w krzewienie kultury fizycznej
 • Udziału w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych


 

 1. Systematyczny udział i zaangażowanie w lekcjach wychowania fizycznego (postawa ucznia, stosunek do przedmiotu)

Rozumiemy przez to:

aktywny udział w lekcjach, współuczestnictwo w ich organizacji

inwencję twórczą

postawę społeczną ucznia (stosunek do kolegów i koleżanek)

kulturę osobistą

systematyczne usprawnianie (dążenie do poprawy swojej sprawności)

stosunek do zajęć sportowych (zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń)

dyscyplina podczas zajęć

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji i zajęć nadobowiązkowych

przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów sportowych

postawa "Fair play" podczas lekcji i zajęć dodatkowych

współpraca z grupą

Ponadto nauczyciel może oceniać uczniów po każdych zajęciach, za aktywność oraz pracę na lekcji, stawiając plusy i minusy lub oceny.


 Ocena z aktywności  w dzienniku elektronicznym LIBRUS ma wagę 3.


2.  Umiejętności ruchowe

Uczeń przystępujący do sprawdzianu z zadania ruchowego otrzymuje ocenę za umiejętności ruchowe. Szczegółowe kryteria ocen za umiejętności ruchowe uczniów w każdej klasie zostaną ustalone i podane podczas lekcji przez nauczycieli uczących.


Ocena za umiejętności ruchowe w dzienniku elektronicznym LIBRUS mają wagę 4.


3. Akytywny udział w życiu sportowym szkoły oraz aktywność własna (udział w    rozgrywkach szkolnych i międzyszkolnych, udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych)

* reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

* udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach SKS

* udział w szkolnych rozgrywkach i imprezach sportowych

* uprawianie sportu wyczynowo (uzyskiwanie znaczących osiągnięć)


Uczeń, który uprawia dowolną dyscyplinę sportu w klubie sportowym, bądź reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, może otrzymać ocenę semestralną lub końcową wyższą o jeden stopień.


Uczeń trenujący zobowiązany jest dostarczyć nauczycielowi zaświadczenie z Klubu o swoich sukcesach.


Ocena za aktywny udział w życiu sportowym szkoły i aktywność własną w dzienniku elektronicznym LIBRUS ma wagę 5.


4. Przygotowanie do zajęć

Przez przygotowanie do zajęć lekcji wychowania fizycznego rozumie się posiadanie przez ucznia odpowiedniego stroju sportowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na higienę i właściwe przeznaczenie stroju (tylko do ćwiczeń fizycznych) –  koszulka, spodenki krótkie lub długie, skarpetki, obuwie sportowe zmienne (wskazane na jasnej podeszwie). Ze względu na przepisy BHP na lekcji WF zabrania się ćwiczenia w zegarkach, biżuterii oraz z długimi paznokciami. Każdy przypadek braku stroju, bądź braku odpowiedniego obuwia lub niewłaściwej higieny stroju, równa się nieprzygotowaniu do lekcji (w dzienniku elektronicznym librus-np.)


Uczeń może zgłosić (przed lekcją) nieprzygotowanie do zajęć. Uczniowie mogą zgłosić nieprzygotowanie 3x w ciągu semestru. Każde następne nieprzygotowanie do zajęć równa się ocenie niedostatecznej wagi 2.


W okresie jesienno – zimowym i zimowo – wiosennym uczeń zobowiązany jest do posiadania dresu sportowego lub cieplejszej odzieży na zajęcia lekcyjne w terenie.


Ocena za przygotowanie do zajęć oraz systematyczny udział w zajęciach w dzienniku elektronicznym LIBRUS ma wagę 2.


Kryteria i narzędzia sprawdzania umiejętności ruchowych:

 •  Celująca

Uczeń wykonał bezbłędnie ćwiczenie w szybkim tempie, które objęte są programem nauczania w danej klasie.

 • Bardzo dobra

Uczeń wykonał ćwiczenie bezbłędnie w dobrym tempie.

 • Dobra

Uczeń wykonał ćwiczenie z małymi błędami w dobrym tempie - błędy jednak w wyraźny sposób nie wpłynęły na poprawność demonstrowanej ewolucji ruchowej lub wykonał ćwiczenie poprawnie, lecz w nienaturalnym tempie.

 • Dostateczna

Uczeń wykonał ćwiczenie z wyraźnymi błędami w dobrym tempie - błędy zakłóciły poprawność demonstrowanej ewolucji ruchowej lub wykonał ćwiczenie z małymi błędami, lecz w nienaturalnym tempie.

 • Dopuszczająca

Uczeń wykonał ćwiczenie w sposób niedbały, z dużymi błędami w nienaturalnym tempie.

 • Niedostateczna

Uczeń bez podania przyczyny odmówił wykonania ćwiczenia lub w dniu sprawdzianu nie jest właściwie przygotowany (bez uzasadnienia) do zajęć.


Forma sprawdzianu - działania praktyczne (wykonanie określonego ćwiczenia, ewolucji, elementu technicznego).

Forma sprawdzianu - działania praktyczne właściwe dla danego testu sprawności fizycznej. Poziom umiejętności ruchowych ucznia oceniamy z tych działów, które były przedmiotem nauczania w danym okresie (np. gimnastyka, gry zespołowe, lekka atletyka itp.)

Poziom wiadomości z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej powinien być ściśle związana z tym, co nauczyciel przekazał uczniom w czasie jednostki lekcyjnej. Powinny to być informacje krótkie i łatwo przyswajalne.

Forma sprawdzianu poziomu wiadomości - jest dowolna - ustna lub pisemna.

 • Każdy uczeń musi uzyskać w danym okresie minimum 5 ocen
 • Uczeń, którego frekwencja na lekcji wf jest mniejsza niż 50% w danym semestrze może być nieklasyfikowany
 • Uczeń ze specjalnymi wymaganiami edukacyjny oceniany jest indywidualnie, wg zaleceń
 • Ocenę sprawności motorycznej nauczyciel przeprowadza bez wcześniejszej zapowiedzi


II. Zasady poprawiania ocen bieżących, śródrocznych i końcowo rocznych oraz uzupełniania sprawdzianów

 • Uczeń może podwyższyć zaproponowaną przez nauczyciela ocenę z wychowania fizycznego 
 • Chęć poprawy danej oceny należy zgłosić nauczycielowi wychowania fizycznego
 • Nauczyciel wyznacza termin i sposób poprawy oceny
 • Nieudana próba nie skutkuje obniżeniem poprawianej oceny
 • Nieobecność na sprawdzianie nie zwalnia ucznia z obowiązku zaliczenia go
 • Uczeń ma 2 tyg na uzupełnienie sprawdzianu, inaczej skutkuje to ocena niedosteteczną z tego  sprawdzianu. W przypadku zwolnienia lekarskiego termin wydłuża się o okres zwolnienia.

W przypadku gdy uczeń podchodzi do egzaminu klasyfikacyjnego (warunki podejścia określone w statucie ILO)-obowiązuje go część pisemna (min. przepisy gier zespołowych, test z ogólnej wiedzy o sporcie, edukacja zdrowotna) i przede wszystkim część praktyczna (wybrane sprawdziany, które odbyły się w ciągu roku szkolnego). Egzamin klasyfikacyjny odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą: nauczyciel uczący oraz inni nauczyciele wychowania fizycznego. Obie części egzaminu klasyfikacyjnego odbywają się tego samego dnia.


III. Zwolnienia z ćwiczeń

Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą w pełni brać udziału w zajęciach wychowania fizycznego, zobowiązani są do przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego nauczycielowi prowadzącemu. Zwolnienie lekarskie z wychowania fizycznego jest jednoznaczne ze zwolnieniem z zajęć obowiązkowych i zajęć SKS.

 • usprawiedliwienia mogą być lekarskie lub od rodziców (opiekunów), z zaznaczeniem, że usprawiedliwienie od rodziców może być wypisane maksymalnie na trzy kolejne lekcje WF i wysłane przed lekcją WF przez librus do nauczyciela prowadzącego lekcję WF;

 • rodzic może zwolnic dziecko z ćwiczeń na lekcji WF maksymalnie na trzy kolejne lekcje WF, następnie zobowiązany jest przedstawić zwolnienie lekarskie na kolejne zajęcia;

 • uczeń niećwiczący, to nie znaczy nieobecny. Uczniowi nie wolno opuszczać miejsca, gdzie ćwiczy jego klasa;

 • Niedyspozycja nie jest powodem do niećwiczenia na lekcji wf. Uczennica zgłasza niedyspozycję nauczycielowi na zbiórce i wówczas nauczyciel indywidualnie dostosowuje dla niej intensywność zajęć;

 • zwolnień długoterminowych (semestralnych i rocznych) dokonuje Dyrektor Szkoły (zwolnienie wraz z formularzem i podaniem) należy dostarczyć do końca września bieżącego roku szkolnego.

    Na pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych uczeń z długoterminowym zwolnieniem lekarskim może być zwolniony z obowiązku przebywania na lekcji, wówczas, gdy lekcje są pierwsze lub ostatnie w planie lekcji-zgodę taką wyraża Dyrektor ILO. 

 • Dopuszczalne jest zwolnienie ucznia-zawodnika, aktywnie trenującego w klubie sportowym.  O takie zwolnienie może ubiegać się uczeń, który uczestniczy w treningach w klubie 4-5 razy w tygodniu lub minimum 10 godz./tyg. Taki uczeń powinien osiągać znaczące i udokumentowane wyniki sportowe na poziomie województwa, kraju, świata. Odpowiednie dokumenty należy złożyć Dyrektorowi Szkoły oraz nauczycielowi wf. Spełnienie tych warunków umożliwia zwolnienie ucznia z aktywnego udziału w lekcjach wf z jednoczesnym wystawieniem oceny celującej na koniec semestru/roku szkolnego. Każdy przypadek ucznia trenującego rozpatrujemy indywidualnie.

 

 

IV. Sposoby dokumentowania ocen

Oceny ze sprawności motorycznej, umiejętności ruchowych, wiadomości oraz innych komponentów dokumentowane będą w dokumentacji nauczyciela prowadzącego zajęcia i dziennika elektronicznego.

 

V. Częstotliwość sprawdzania i oceniania jest uzależniona od tematyki realizowanej podczas zajęć wychowania fizycznego. Przyjmuje się, że:

 • sprawność motoryczną ocenia się dwa razy w roku szkolnym (w I i II okresie)
 • umiejętności ruchowe od 2 do 4 razy w okresie
 • wiadomości – co najmniej raz w roku szkolnym
 • inne komponenty ocenia się w zależności od potrzeb i możliwości, na bieżąco
 • w przypadku, gdy postawa ucznia, jego poziom umiejętności i postęp sprawności motorycznej w drugim okresie zmieni się znacząco, uczniowi można podnieść lub obniżyć ocenę końcową

VI. Sposoby informowania rodziców o postępach ucznia:

 • wszystkie oceny cząstkowe, które uczeń otrzymuje w czasie okresu są do wglądu u nauczyciela prowadzącego zajęcia wf, na prośbę rodzica lub ucznia oraz w dzienniku elektronicznym
 • w przypadku problemów ucznia, związanych z zaliczeniem stawianych mu wymagań, nauczyciel ma obowiązek powiadomić wychowawcę klasy, rodziców lub prawnych opiekunów

VII. Priorytety oceniania

 • Aktywne uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych, przygotowanie do zajęć
 • Postawa ucznia i stosunek do wf
 • Postęp sprawności motorycznej
 • Poziom umiejętności
 • Wiadomości
 • Społeczne zaangażowanie w krzewienie kultury fizycznej
 • Udział w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych


Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 434062
© 2010 Jedynka.org