ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Religia


Jak wyglądają lekcje religii?Smile

 • „Jeśli kto miłuje, ten śpiewa”  św. Augustyn -  w grudniu 2014 r. wraz ze społecznością szkolną i Gronem pedagogicznym wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Tak się wczuliśmy opowiadając o Radości Bożego Narodzenia, że na rzecz misji w Domu Misjonarzy Kombonianów w Warszawie również zaśpiewaliśmy.

 

 

Na lekcjach religii uczymy się podobnie jak na innych przedmiotach. Staramy się zrozumieć dogmaty i czytamy Pismo Święte. Modlimy się, bawimy się, kiedy jesteśmy otwarci śpiewamy i gramy na gitarze. Poznajemy wartość wiary chrześcijańskiej i próbujemy ją przenieść na codzienne życie, toteż dyskutujemy na różne tematy.


 


Oto parę wspomnień
 • O kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII pamiętaliśmy i akademią uczciliśmy
 • Z głodnymi i biednymi wigilijnym posiłkiem również dzieliliśmy się współpracując z międzynarodową wspólnotą San’t Egidio : http://www.santegidio.org/
System oceniania na lekcji religii

Na lekcjach religii kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, domowe i wypowiedzi ustne.

Nauczyciel ocenia wiedzę, umiejętności i aktywność ucznia. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy.

TESTY I SPRAWDZIANY

W ciągu semestru przeprowadzane będą sprawdziany, które zostaną zapowiedziane 2 tygodnie wcześniej oraz poprzedzone powtórzeniem wiadomości.

Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w terminie dwóch tygodni od przyjścia na zajęcia, bądź w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń, który nie napisze zaległego sprawdzianu, uzyskuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić w ciągu dwóch tygodni.

Sprawdziany (kartkówki) 15 minutowe nie są zapowiedziane, i obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. Nie ma możliwości ich poprawienia.

PRACE DOMOWE

Zadając pracę domową nauczyciel określa termin i sposób wykonania. Nie odrobienie pracy domowej skutkuje oceną niedostateczną po uzyskaniu wcześniej dwóch minusów. Uczeń może poprawić tą ocenę w terminie dwóch tygodni.

Prace domowe mogą mieć charakter krótkich zadań, ćwiczeń lub dłuższych wypowiedzi pisemnych oraz prostych form plastycznych.

Uczeń, który był nieobecny przez dłuższy czas, nie otrzymuje oceny niedostatecznej, ma na jej uzupełnienie dwa tygodnie.

WYPOWIEDZI USTNE

Ocenie podlegają dłuższe wypowiedzi ucznia, udział w dyskusji, prezentacja pracy własnej i grupy.

Praca w grupach może być oceniana. Jeśli uczeń nie pracuje w czasie lekcji, nie uważa, nie włącza się aktywnie w pracę grupy może otrzymać ocenę niedostateczną.

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji zaraz po dzwonku na lekcje, jedynie z zakresu z poprzednich lekcji. Nauczyciel odnotowuje to za pomocą minusa, bądź jedynki, jeśli uczeń wyczerpał możliwość zgłaszania nieprzygotowań.

UDZIAŁ W KONKURSACH

Za udział w konkursach religijnych uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą albo celującą w zależności od wkładu pracy włożonej w przygotowanie się do konkursu.

OCENY SEMESTRALNE I ROCZNE

Zarówno ocena semestralna jak i roczna jest owocem pracy ucznia w ciągu całego semestru/roku, w związku z tym wystawiając ocenę semestralną bierze się pod uwagę frekwencję, wszystkie oceny cząstkowe, natomiast przy wystawianiu oceny rocznej brana jest pod uwagę ocena wystawiona na 1 i 2 semestr. Oceny wystawiane są na podstawie średniej ważonej.
Uczniowie, którzy nie uczęszczali na lekcje religii w ubiegłych latach lub uzyskali ocenę niedostateczną, są zobowiążani do zaliczenia materiału. Zakres i forma do uzgodnienia z nauczycielem. 

Kryteria oceniania sprawdzianów i kartkówek:

*  0% – 39 %  - ocena niedostateczna

* 40% – 59% - ocena dopuszczająca

* 60% - 74 % - ocena dostateczna

* 75% – 89 % - ocena dobra

* 90% – 98 % -  ocena bardzo dobra

* 99% - 100 % - ocena celująca


*     Ocena semestralna przy wystawianiu oceny końcoworocznej – waga 5

*     Sprawdzian przekrojowy – waga 4

*     Sprawdzian/ klasówka – waga 3

*     Odpowiedź ustna/ kartkówka – waga 2

*      Aktywność na lekcji/ referat/ praca domowa – waga 1

Wymagania edukacyjne

Ocena celująca

 • Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą
 • Wykazuje wiedzę wykraczającą poza program katechezy
 • Chętnie bierze udział w konkursach wiedzy religijnej
 • Potrafi stosować zdobyte podczas lekcji wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych
 • Umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk
 • Proponuje nietypowe rozwiązania w trudnych sytuacjach
 • Bardzo chętnie korzysta z prasy i programów katolickich, ciekawe treści prezentuje na zajęciach lekcyjnych
 • Zawsze jest przygotowany do zajęć, przynosi niezbędne pomoce, starannie wykonuje zadania, prace i ćwiczenia
 • Angażuje się w życie społeczne szkoły

 

Ocena bardzo dobra

 • Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonej programem katechezy sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami:
 • Definiuje i wyjaśnia pojęcia etyczne
 • Prawidłowo uzasadnia nauczanie Kościoła w szczegółowych sytuacjach etycznych
 • Przedstawia wkład Kościoła w życie oraz w kulturę narodu
 • Posiada umiejętność wyrażania własnych poglądów religijnych i uzasadniania ich
 • Definiuje pojęcia biblijne i teologiczne
 • Opisuje perykopy biblijne i potrafi je właściwie odczytać i dokonać prawidłowej interpretacji
 • Chętnie bierze udział w olimpiadach wiedzy religijnej
 • Systematycznie uczestniczy w katechezie

Ocena dobra

 • Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na zrozumienie zagadnień poruszanych na zajęciach w stopniu dobrym a braki z wiedzy są niewielkie
 • Starannie  prowadzi zeszyt przedmiotowy
 • Systematycznie uczestniczy w katechezie, jest aktywny
 • Poprawnie stosuje zdobytą wiedzę

Ocena dostateczna

 • Uczeń dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem
 • Sporadycznie bierze udział aktywny w lekcji
 • Ma trudności w łączeniu wydarzeń w logiczne ciągi
 • Posiada zeszyt
 • Wykonuje zadania z pomocą nauczyciela

Ocena dopuszczająca

 • Uczeń uczęszcza na religię i wykazuje zainteresowanie przedmiotem poprzez aktywne zachowanie na lekcjach
 • Posiada zeszyt i systematycznie go prowadzi
 • Wykazuje małe zainteresowanie przedmiotem i minimalnym stopniu stara się usunąć zaległości z wiadomości

Ocena niedostateczna

 • Ma znaczne zaległości w wiadomościach, trudne do usunięcia
 • Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, nie przygotowuje się do lekcji
 • Nie wykonuje zadań nawet przy pomocy nauczyciela
 • Nie posiada uzupełnionego chociaż w części zeszytu przedmiotowego

 

 


 
Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 459442
© 2010 Jedynka.org